Menu Marijs


 

 
Marijs B.V.
Beerzerweg 1c
7692PB Mariënberg
Holland
T. +31 523 25 25 24
F. +31 523 25 08 60
E.

Nieuws

Marijs Recyclingtechniek beste Powerscreen dealer ter wereld 2011
Tijdens de in februari 2012 gehouden Powerscreen Wereld Dealer Meeting in Zuid-Afrika is Marijs Recyclingtechniek onder het toeziend oog van ruim 50 c

lees meer »

Van de Beeten breidt machinepark uit met Powerscreen Warrior 1400.
Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Beeten uit Veghel heeft haar machinepark uitgebreid met een Powerscreen Warrior 1400 welke is geleverd door Marijs

lees meer »

Warrior 1800 voor Bovehoff - Heerde
Marijs meldt met trots dat Boverhoff Sloopwerken uit Heerde een Powerscreen Warrior 1800 heeft toegevoegd aan haar machinevloot. Deze Powerscreen Warr

lees meer »

Onze voorwaarden


Algemene  leverings- en betalingsvoorwaarden MARIJS B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, koop- en verkoopovereenkomsten en alle overeenk­omsten en transacties inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door Marijs B.V. aan of met wederpartijen gedaan of aangegaan, voorzover deze voorwaarden van toepassing zijn ver­klaard.

b. In het navolgende wordt met "verkoper" bedoeld Marijs B.V. in zijn hoedanigheid van aanbieder, verkoper, leverancier, aanne­mer, uitvoerder, reparateur e.d. en met koper de (aspirant) koper, (aspirant) opdrachtgever, afnemer, aldus de wederpartij van Marijs B.V. in de ruimste zin van het woord.

c. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verkoper en koper zijn over­eengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Inkoop- en/of andere voorwaarden van koper worden door verkoper uitdrukkelijk afge­wezen en gelden slechts in zoverre zij in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

b. Opgaven en specificaties van verkoper betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. wor­den bij benadering verstrekt en binden de verkoper niet.

c. Overeenkomsten zijn voor verkoper eerst bindend indien en voorzover hij, na ontvangst van de order van de koper, dan wel na ontvangst van de aanvaarding

van de aanbieding door koper, deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen

De aangeboden resp. overeengekomen prijzen zijn exclusief verpakking, verzekering en transport en exclusief omzetbelasting.

b. Indien de uitvoering van de order op verzoek van koper of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere aan koper toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, dan zullen alle prijzen van verkoper worden verhoogd met de extra kosten waar­onder rente verlies, die hierdoor voor verkoper ontstaan.

c. Zolang de levering van de zaken niet heeft plaatsgevonden behoudt de verkoper zich het recht voor prijsverhogende factoren aan koper door te berekenen, doch slechts voorzover deze ver­hoging meer dan 0,5% met een minimum van €. 100,-- van de genoemde prijs te boven gaat.

d. Wanneer door verkoper zaken te koop zijn aangeboden tegen betaling in een andere dan Nederlandse valuta, behoudt verko­per, zolang de levering van de zaken niet heeft plaatsgevonden zich het recht voor prijsmodificerende valutawijzigingen aan ko­per door te berekenen.

Artikel 4 - Levering en risico

a. De levertijd vangt aan op de dag dat verkoper de aanvaarding van de order van koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op de in die bevestiging genoemde datum. Indien tussentijdse wijzi­gingen worden aan­gebracht of de uitvoering door de koper toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, kan de levertijd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaam­heden of van deze vertraging worden verlengd.

b. Als plaats en tijd van levering geldt de fabriek of het magazijn van verkoper resp. de plaats van verzending van de zaken. De zaken reizen voor rekening en risico van koper. Indien geen nade­re aanwijzingen door koper aan verkoper zijn gegeven wordt de wijze van verpakking en transport, verzekering enz. door verkoper als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aanspra­kelijkheid draagt.

Artikel 5 - Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschie­den alle leveranties zonder korting en tegen kontante betaling.

b. Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldvergelijking ge­schieden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.

c. In geval van niet tijdige of niet volledige prestatie door verkoper wordt de verplichting van koper tot betaling niet opgeschort met dien verstande dat verkoper in geval van beëindiging we­gens over­macht op voet van Artikel 7, onder d. het gedeelte van de verkoop­prijs dat koper reeds heeft betaald, zal terug betalen.

d. Zolang koper de door hem verschuldigde koopprijs niet heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Voorts is verkoper gerechtigd koper vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 2,5% boven het promessedisconto van De Nederland­sche  Bank, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de even­tuele gerechtelijke kosten de op de vorde­ring vallende buitengerechtelijke incassokosten tot het maximum van 10% van het in te vorderen bedrag op koper te verhalen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

a. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over het overgaan van risico op koper is bepaald, blijft verkoper eige­naar van alle door hem op enig moment aan koper geleverde za­ken totdat de koopprijs en alle overige opeisbare vorderingen die de verkoper op koper mocht hebben uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen rente en kosten, volledig zijn voldaan. Zolang de hiervoor omschreven voldoening niet heeft plaatsgehad zal koper de zaken niet mogen ver­vreemden, verpanden of anderszins bezwaren, noch op enigerlei wijze uit zijn bedrijf brengen.

b. In geval koper enige verplichting jegens verkoper niet nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de za­ken (on­verschillig of deze in een product of tot nieuwe producten verwerkt zijn) terug te nemen. Koper is verplicht verkoper terstond schrifte­lijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbe­houd rust.

Artikel 7 - Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan verkoper toe te rekenen om­standigheden die redelijkerwijze geacht moeten wor­den de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg te staan, waaronder mede wordt begrepen het geval dat ver­koper de hem door zijn leverancier verkochte zaken niet of niet tijdig ontvangt.

b. In geval van overmacht stelt verkoper koper hiervan onverwijld in kennis en is verkoper gerechtigd te zijner keuze de overeenkomst op te schorten dan wel schriftelijk te beëindigen, zonder dat koper daaraan enig recht op schade vergoeding kan ontlenen.

c. In geval van opschorting van de overeenkomst door verkoper wegens tijdelijke overmacht heeft koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeenkomst als ont­bonden te beschouwen, noch om naderhand de prestatie van verkoper of de betaling aan verkoper te weigeren.

d. In geval van beëindiging van de overeenkomst door verkoper zal de overeenkomst, zonder dat rechtelijke tussen­komst is ver­eist, van rechtswege zijn ontbonden. Eventueel vooruitbetaalde termijnen zullen dan door verkoper aan koper worden terugbe­taald.

Artikel 8 - Montage, installatie opstelling en inbedrijfstel­ling.

a. Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden -hier­na te noemen "montage" - alsook inbedrijfstellingswerzaamhe­den -hierna te noemen "inbedrijfstelling" zijn voor risico en reke­ning van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeeng­ekomen.

b. Indien is overeengekomen dat montage of inbedrijfstelling voor rekening van verkoper geschiedt, is het volgende van toe­passing:

1. Koper zal alle hulp verlenen die redelijkerwijze kan worden verlangd.

2. Koper zal daartoe aan de monteurs   van verkoper, in nader overeen te  komen aantallen en hoeveelheden, kosteloos hulp­krachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water etc. ter be­schikking stellen.

3. Tegen kostprijs zal koper stellages, bakken, hef-, hijs- en trans­portwerktuigen, ladders, montagehulpmaterialen en over­eenkomstig materiaal ter beschikking stellen.

4. Indien de monteurs door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van verkoper, niet regelmatig met de montage  kunnen door­gaan of buiten de normale werktijd moeten werken, dan zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van koper.

c. Alle bij werkzaamheden, die niet tot de montage behoren, zoals alle elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden en alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer-, en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard zijn voor rekening en risico van de koper. Het zelfde geldt voor het maken en monteren van alle onderdelen en inrichtingen, waarvan in de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij voor reke­ning en risico van verkoper komen. Verkoper is verplicht ten aanzien van deze werkzaamheden de nodige instructies aan koper te verstrekken.

d. Nadat de monteurs de werkzaamheden hebben afgerond en de zaken door hen in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage of inbedrijfstelling geacht te zijn voltooid.

e. Koper wordt in de gelegenheid gesteld de montage of inbedrijfstelling te controleren en wordt na controle geacht deze aan­vaard te hebben.

f. Het onder a. tot en met e. bepaalde geldt ook bij demontage- en reparatiewerkzaamheden.

g. Op de in dit artikel genoemde werkzaamheden is Artikel 13 van overeenkomstige toepassing

Artikel 9 - Service

a. Het aantal gratis instructiedagen en/of gratis service beurten zal in de bevestiging worden vermeld.

b. Indien koper meer instructiedagen en/of servicebeurten wenst dan onder a. vermeld, komen de daaraan verbonden loon-, reis- en verblijfkosten voor rekening van koper.

Artikel 10 - Wettelijke voorschriften

a. De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandko­ming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.

b. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de over­eenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzig­de wettelijke voorschriften in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende zaken zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien verkoper bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal hij verplicht zijn deze ter kennis van koper te brengen.

Artikel 11 - Handleiding

a. Verkoper zal koper inlichten en gegevens verstrekken omtrent constructie, behandeling enz. van machines en installaties. Daar­toe zal hij aan de Nederlandse koper instructieboeken en dergelij­ke ter beschikking stellen in de Nederlandse taal of het originele instructieboek, aangevuld met een handzaam uittreksel daarvan in de Nederlandse taal.

b. Bedieningsvoorschriften zullen zoveel mogelijk op de machi­nes of installaties worden aangebracht en, indien de zaken be­stemd zijn om in Nederland te worden gebruikt, in de Nederlandse taal worden ge­steld.

Artikel 12 - Garantie

a. Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert verkoper de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem gele­verde -nieuwe-zaken gedurende zes maanden na de levering en wel in die zin dat hij onderdelen of materialen waaraan gedurende die tijd, uit hoofde van ondeugdelijke constructies, enig gebrek mocht ontstaan, voorzover die zaken zich in Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks te zijner keuze. Indien verkoper de zaken zelf van een fabrikant of derden heeft gekocht zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van die fabrikant of derden van toepassing. Deze zullen tevoren door verkoper aan koper overhandigd worden of op verzoek van koper aan hem toegezon­den worden.

b. Koper is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplich­ting van verkoper, een geconstateerd gebrek terstond na de ont­dekking bij aangetekend schrijven ter kennis van verkoper te breng­en. Koper is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voorzover verkoper zulks verlangt, het betrokken on­derdeel vrachtvrij aan verkoper terug te zenden. Zaken of onderdelen daar­van, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, wor­den daardoor het eigendom van verkoper.

c. De garantieverplichting van verkoper vervalt, indien koper, resp. zijn personeel of daarmee gelijk te stellen derden, de zaken niet conform de onder Artikel 11 bedoelde aanwijzingen en voorschrif­ten, of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, indien koper de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitoefe­ning waardoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien koper zonder schriftelijke toestemming van verkoper herstellingen of veranderingen door anderen dan verkoper heeft laten verrichten.

d. De garantieverplichting van verkoper vervalt indien koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat verkoper zijn garantieverplich­ting nog niet of niet volledig is nagekomen.

vervanging door derden, doch eerst nadat koper verkoper schriftelijk in gebre­ke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gesteld waar­binnen verkoper alsnog aan zijn garantieverplichting zal kunnen voldoen.

e. In geval verkoper zijn garantieverplichting niet nakomt is

zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen verkoper alsnog aan zijn garantieverplichting zal kunnen voldoen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

a. Door koper geleden schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tot gevolg hebbende, res­pectievelijk uit -gehele of gedeeltelijke- vernietiging, beschadiging, verlies of verdwijning van een andere dan door verkoper geleverde zaak of zaken, alsmede alle direct daaruit voortvloeiende schade, komen tot maximaal een bedrag van €. 1.000.000,-- (zegge een miljoen euro) voor vergoeding in aan­merking, mits koper aantoont dat genoemde schade aan verkoper toerekenbaar is.

b. Alle andere schade dan onder a. genoemd hierbij uitdrukkelijk begrepen schade welke koper lijdt door gebreken aan de gelever­de zaak of zaken en/of door de niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of dienst, door hulpzaken, door ondergeschikten en/of hulppersonen - al dan niet aan hun opzet of grove schuld te wijten - alsmede alle daaruit - direct of indirect - voortvloeiende schade, komen, behoudens hetgeen onder Arti­kel 12 is bepaald, niet voor vergoeding in aanmerking.

c. De onder a. genoemde schade komt tevens alleen voor ver­goeding in aanmerking indien zij binnen twaalf (12) maanden na de beëindiging van de uitvoering van de (deel) overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste samenhangt, is ontstaan en binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan verkoper is gemeld.

d. Eventuele rechtsvorderingen terzake van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, moeten binnen twaalf (12) maan­den na ontdekking van de schade worden ingediend.

e. Indien verkoper wordt aangesproken tot vergoeding van scha­de die een derde, waaronder begrepen het personeel van koper, heeft geleden in verband met zaken of prestaties die door verko­per zijn geleverd resp. zijn verricht, is koper uitdrukkelijk gehou­den verkoper tegen die vorderingen te vrijwaren.

f. Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts)personen, die tot het concern behoren waarvan ook verkoper deel uitmaakt en die verkoper als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Koper heeft verder te­genover verkoper en die hulppersoon, die tot het concern be­hoort waarvan ook verkoper deel uitmaakt, tezamen geen recht op meer schadevergoeding dan hij van een van hen maximaal zou kunnen vorderen.

Artikel 14 - Tekeningen, programmatuur enz.

a. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur ("soft­ware") en andere gegevens welke verkoper verstrekt met uitzon­dering van die aanwijzingen e.d. bedoeld in Artikel 11 blijven eigendom van verkoper en moeten op verzoek direct aan verko­per worden teruggezonden.

b. Koper verplicht zich deze gegevens niet te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage of ter beschikking te stellen, tenzij daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van verkoper is verkregen.

c. Gelijke verplichtingen rusten op verkoper indien een en ander verstrekt is door koper.

Artikel 15 - Industriële eigendomsrechten

a. Verkoper garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op (Neder­lands) octrooirechten, modelrechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niet­temin derden dergelijke aanspraken maken, zal koper - op straffe van verval van de nader te noemen prestaties - verkoper daar­over terstond en volledig inlichten opdat verkoper zich naar beho­ren kan verdedigen. Mocht daarop komen vast te staan dat enig door verkoper geleverde zaak inbreuk maakt op de rechten van derden als zoeven bedoeld, dan zal verkoper te zijner keuze na overleg met koper de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op dat recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel de betrokken zaak terug nemen tegen terug­betaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de nor­maal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoe­ding gehouden te zijn.

b. Wanneer bij verkoop en/of montage aan de hand van teke­ningen, modellen of ander aanwijzingen -in de ruimste zin des woords- die door koper ter beschikking gesteld, op een merkoc­trooi of soortgelijk recht van derden inbreuk wordt gemaakt is koper voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. Ver­koper heeft het recht verkoop en/of montage op te schorten zo­dra een derde te kennen geeft dat op een aan hem toebehorend recht inbreuk wordt gemaakt. Verkoper moet koper hiervan ter­stond in kennis stellen. Voor de hieruit voor verkoper voortvloei­ende schade is koper aansprakelijk, terwijl koper verkoper vrij­waart voor aanspraken terzake van derden.

Artikel 16 - Ontbinding door verkoper

a. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enig ander met hem geslo­ten overeenkomst voortvloeit, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is verkoper te zijner keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de over­eenkomst schriftelijk te beëindigen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst met koper op te schorten, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.

b. Wanneer koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséan­ce van betaling heeft verkregen, of op enige andere wijze buiten staat geraakt zijn financiële en/of andere verplichtingen na te komen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëin­digen.

c. In een geval als bedoeld in de voorgaande leden heeft verkoper steeds het recht terstond volledige betaling te vorderen van het­geen koper op grond van de overeenkomst verschuldigd is gewor­den; koper is tevens verplicht de schade die verkoper lijdt te ver­goeden, waarin mede wordt begrepen gederfde  winst, rente en kosten.

d. Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet de overige rechten van verkoper terzake van toerekenbare tekortkoming van koper elders bij deze voorwaarden bepaald.

Artikel 17 - Algemeen

Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te bereke­nen, wordt ieder gedeelte, voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

a. Op alle met verkoper gesloten overeen­komsten is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen die tussen verkoper en koper over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen worden berecht door de gewone rechter van de vestigings­plaats van verkoper. Zulks belet partijen evenwel niet in onderling overleg het geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen, welk in dat geval zal worden benoemd overeenkomstig de regelen ge­geven in de Statuten van de Raad van arbitrage voor Metaalnijver­heid en -Handel te 's-Gravenhage en welk, met inachtneming van de Statuten van die Raad, uitspraak zal doen.­